Signifikantné plus vo výsledku BKS Bank

30.08.2021

BKS Bank prekročila v bilančnej sume hranicu 10 miliárd Eur. Zisk vo výške 36,6 mi-liónov Eur výrazne presahuje hodnotu z predchádzajúceho roku.

Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva,

Foto (Arnold Pöschl, použiteľné bez honoráru)
Herta Stockbauer, predsedkyňa predstavenstva BKS Bank sa teší z vynikajúceho rozvoja obchodnej činnosti

Na viedenskej burze kótovaná BKS Bank, vsadila v predchádzajúcich rokoch na perma-nentnú medzinárodnú expanziu, digitalizáciu a udržateľnosť. Tento kurz vyústil do prekročenia výraznej  hranice rastu. „Prvý krát sa nám podarilo v bilančnej sume pre-kročiť hranicu 10 miliárd Eur“, teší sa predsedkyňa predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer. K nárastu bilančnej sumy prispel dobrý vývoj úverových obchodov ako aj vkladových produktov. „Aj keď mnohé spoločnosti v prvom polroku trpeli  kvôli obme-dzeniam spôsobenými ochorením Covid-19, ochota investovať bola potešiteľne vysoká. V rámci koncernu sme poskytli nové úvery vo výške 1,1 miliardy Eur, čím naše pohľadávky voči klientom stúpli o 2,8 % na 6,8 miliárd Eur“, hovorí Stockbauer. Hoci primárne vklady dosiahli už koncom roka 2020 absolútny vrchol, nárast pokračoval ďalej aj v roku 2021.

Signifikantný nárast výnosu

Tieto úspechy z bežnej činnosti vyústili do vynikajúceho zisku vo výške 36,6 miliónov Eur (+16,8 miliónov Eur). K markantnému nárastu výnosov prispelo predovšetkým atraktívne prostredie na burze, nižšie opravné položky a zlepšený výsledok z majetkových podielov. Úrokový výnos vo výške 81,0 miliónov Eur síce zaostal za výsledkom z predchádzajúceho roka, súčasne ale klesli úrokové náklady o 12,3 % na 13,6 miliónov Eur. Na mnohých miestach sa neobjavila ani obávaná vlna platobnej neschopnosti podmienená pandémi-ou. Z toho vyplynula nižšia potreba tvorby opravných položiek. K 30. júnu 2021 vytvorila BKS Bank opravné položky v rozsahu 9,5 miliónov Eur, čo predstavuje redukciu o 5,9 miliónov Eur alebo 38,5 % oproti júnu 2020. Tým stúpol aj úrokový výnos po zohľad-není opravných položiek o 6,2 % na 58,0 miliónov Eur.

Veľmi dobrý vývoj obchodu aj na Slovensku

Alexander Novak, člen predstavenstva, chváli aj veľmi dobrý vývoj obchodu na Sloven-sku: „Obzvlášť vysoký záujem sme vzbudili v segmente úverov, kde objem poskytnutých úverov na Slovensku narástol o 27,2 % na 167,6 miliónov Eur.“ BKS Bank pôsobí na Slo-vensku v bankovníctve a v oblasti lízingu a zamestnáva 40,6 spolupracovníkov. 

Optimistický pohľad do druhého polroku 

Stockbauer a Novak hľadia do druhého polroka veľmi optimisticky. „Snažíme sa s plným elánom  uskutočňovať významné strategické míľniky. Pre trhy, na ktorých BKS Bank pô-sobí, predpovedajú hospodárske prognózy zlepšenie a aktuálny pokrok v očkovaní dáva nádej tomu, že čas lockdownu je za nami. Preto sme optimistickí ohľadom ďalšieho ob-chodného vývoja spoločnosti BKS Bank.“