Základný bankový produkt

 • platobný účet so základnými funkciami

Základný bankový produkt poskytuje BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR (ďalej len „Banka“) na základe legislatívnej požiadavky v zmysle § 27 c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o bankách“).

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

základný účet

a) Klient je spotrebiteľom a dovŕšil 18 rokov,
b) Klient podá Banke písomnú žiadosť o poskytnutie Základného bankového produktu,
c) Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu v Banke, inej banke alebo pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
d) Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy.
Klient potvrdzuje skutočnosti podľa písm. c) a d) čestným vyhlásením.

 • Zriadenie platobného účtu
 • Vedenie platobného účtu v EUR
 • Zrušenie platobného účtu
 • Elektronické bankovníctvo BKS Online Banking
 • Neobmedzený počet tuzemských SEPA úhrad*
 • Neobmedzený počet prijatých úhrad
 • Neobmedzený počet tuzemských SEPA trvalých príkazov (vrátane zmien, zrušenia)
 • Neobmedzený počet tuzemských SEPA inkás (strana platiteľa)
 • Neobmedzený počet platieb medzinárodnou debetnou platobnou kartou neembosovanou
 • Vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty Mastercard neembosovanej (1 ks)
 • Automatická obnova medzinárodnej debetnej platobnej karty neembosovanej po skončení platnosti

(k Základnému bankovému produktu sú za jednotlivé operácie nad uvedený rámec účtované ďalšie poplatky v zmysle aktuálneho Sadzobníka)

V rámci Základného bankového produktu nie je možné zriadiť služby povoleného prečerpania ani žiadne iné služby nad rámec rozsahu služieb a transakcií ustanoveného právnymi predpismi.

Poplatok za Základný bankový produkt: 0,- Eur.

* SEPA úhrada je prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru bez konverzie, kde účet príjemcu je v tvare IBAN a poplatková inštrukcia je SHA.
EHP - Európsky hospodársky priestor (Krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).
SEPA priestor - štáty Európskej Únie, EHP a Švajčiarsko.

Ak Banka zamietne žiadosť Klienta o poskytnutie Základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje Klienta o dôvodoch zamietnutia.
Banka je oprávnená zrušiť poskytovanie Základného bankového produktu, ak zistí:
a) nepravdivosť poskytnutého čestného vyhlásenia,
b) že si Klient v období, počas ktorého mu Banka poskytuje Základný bankový produkt zriadil platobný účet okrem vkladového účtu alebo peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v Banke, alebo v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky,
c) že súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania Základného bankového produktu je vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy.

Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže Banke podať žiadosťou o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže Klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť Klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu stanoviť, že je oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac v sume päť eur.

Banka pri uzatvorení zmluvy o bankovom obchode predkladá Klientovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v zmysle ktorej by všetky prípadné spory medzi stranami riešil v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriadovateľ je držiteľom povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory podľa zoznamu, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2015 (ďalej len „Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“).
V prípade, ak Klient v príslušnej zmluve o bankovom obchode vyjadrí súhlas na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, Banka uzavrie s Klientom spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Táto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je samostatným dokumentom, ktorý obsahuje aj poučenie o právach Klienta a procesných postupoch spotrebiteľského rozhodcovského konania v súlade so Zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zverejnené na internetovom sídle Banky a sprístupnené v priestoroch pobočiek Banky.
V prípade, ak Klient nevyjadril súhlas s uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, budú prípadné spory z príslušnej zmluvy o bankovom obchode rozhodované  príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporu. Uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy neobmedzuje právo Klienta ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pokiaľ vo veci nezačalo už skôr spotrebiteľské rozhodcovské konanie.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.