Základný bankový produkt

 • platobný účet so základnými funkciami

Základný bankový produkt poskytuje BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR (ďalej len „Banka“) na základe legislatívnej požiadavky v zmysle § 27 c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o bankách“).

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

a) Klient je spotrebiteľom a dovŕšil 18 rokov,
b) Klient podá Banke písomnú žiadosť o poskytnutie Základného bankového produktu,
c) Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu v Banke, inej banke alebo pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
d) Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy.
Klient potvrdzuje skutočnosti podľa písm. c) a d) čestným vyhlásením.

 • Zriadenie platobného účtu
 • Vedenie platobného účtu v EUR
 • Zrušenie platobného účtu
 • Elektronické bankovníctvo BKS Online Banking
 • Neobmedzený počet tuzemských SEPA úhrad*
 • Neobmedzený počet prijatých úhrad
 • Neobmedzený počet tuzemských SEPA trvalých príkazov (vrátane zmien, zrušenia)
 • Neobmedzený počet tuzemských SEPA inkás (strana platiteľa)
 • Neobmedzený počet platieb medzinárodnou debetnou platobnou kartou neembosovanou
 • Vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty Maestro neembosovanej (1 ks)
 • Automatická obnova medzinárodnej debetnej platobnej karty neembosovanej po skončení platnosti

(k Základnému bankovému produktu sú za jednotlivé operácie nad uvedený rámec účtované ďalšie poplatky v zmysle aktuálneho Sadzobníka)

V rámci Základného bankového produktu nie je možné zriadiť služby povoleného prečerpania ani žiadne iné služby nad rámec rozsahu služieb a transakcií ustanoveného právnymi predpismi.

Poplatok za Základný bankový produkt: 0,- Eur.

* SEPA úhrada je prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru bez konverzie, kde účet príjemcu je v tvare IBAN a poplatková inštrukcia je SHA.
EHP - Európsky hospodársky priestor (Krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).
SEPA priestor - štáty Európskej Únie, EHP a Švajčiarsko.

Ak Banka zamietne žiadosť Klienta o poskytnutie Základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje Klienta o dôvodoch zamietnutia.
Banka je oprávnená zrušiť poskytovanie Základného bankového produktu, ak zistí:
a) nepravdivosť poskytnutého čestného vyhlásenia,
b) že si Klient v období, počas ktorého mu Banka poskytuje Základný bankový produkt zriadil platobný účet okrem vkladového účtu alebo peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v Banke, alebo v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky,
c) že súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania Základného bankového produktu je vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy.

Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže Banke podať žiadosťou o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže Klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť Klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu stanoviť, že je oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac v sume päť eur.

Banka pri uzatvorení zmluvy o bankovom obchode predkladá Klientovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v zmysle ktorej by všetky prípadné spory medzi stranami riešil v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriadovateľ je držiteľom povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory podľa zoznamu, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2015 (ďalej len „Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“).
V prípade, ak Klient v príslušnej zmluve o bankovom obchode vyjadrí súhlas na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, Banka uzavrie s Klientom spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Táto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je samostatným dokumentom, ktorý obsahuje aj poučenie o právach Klienta a procesných postupoch spotrebiteľského rozhodcovského konania v súlade so Zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zverejnené na internetovom sídle Banky a sprístupnené v priestoroch pobočiek Banky.
V prípade, ak Klient nevyjadril súhlas s uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, budú prípadné spory z príslušnej zmluvy o bankovom obchode rozhodované  príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporu. Uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy neobmedzuje právo Klienta ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pokiaľ vo veci nezačalo už skôr spotrebiteľské rozhodcovské konanie.

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk