BKS Bank: Veľmi uspokojivý výsledok v obchodnom roku 2020

08.04.2021

BKS Bank, ktorá je kótovaná na Viedenskej burze zvýšila svoju bilančnú sumu na takmer 10 mld. EUR. Na Slovensku sa jej bankové obchody tiež vyvíjali veľmi dobre.

Dieter Krassnitzer, člen predstavenstva, Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva, Alexander Novak, člen predstavenstva, (zľava).

Foto (Gernot Gleiss, možnosť tlače bez nároku na honorár): 
Dieter Krassnitzer, člen predstavenstva, Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva, Alexander Novak, člen predstavenstva, (zľava): „Úspešne sme dosiahli bod obratu.“

„Rok 2020 bol pre nás behom na dlhú trať, pri ktorom sme sa po pomalom štarte dostávali čoraz lepšie do tempa, aby sme v cieli dosiahli veľmi dobré umiestnenie,“ popísala predsedníčka predstavenstva BKS Bank Herta Stockbauer tento zvláštny obchodný rok.

Veľmi pozitívne treba hodnotiť vývoj celkových aktív, primárnych vkladov a úverov. „Naše celkové aktíva dosiahli dňa 31. 12. 2020 maximálnu úroveň 9,9 mld. EUR. Za tento nárast vďačíme predovšetkým zodpovednému rastu úverov a zdvojnásobeniu hotovostnej rezervy,“ vysvetľuje Stockbauer. 

Nárast úverov vo výške 4,4% :  firmy investujú napriek COVID-19

„Odkedy bol zhruba pred rokom vyhlásený prvý lockdown, telefóny u nás neprestali vyzváňať. Naši odborníci na financovanie a podporu aj pracovníci back-office boli v nepretržitom nasadení, aby zodpovedali množstvo otázok klientov ohľadom odkladov splátok, krátkodobého financovania a inej pomoci. Naším cieľom bolo pomôcť našim klientom čo najlepšie prekonať krízu - stále nové nariadenia a výnosy to často komplikovali. Celkovo sme v roku 2020 spracovali vyše 4 178 odkladov splátok v úverovom a lízingovom obchode doma i v zahraničí a poskytli krátkodobé financovanie vo výške asi 160,4 mil. EUR,“ hodnotí H. Stockbauer predošlé obdobie. 

Súčasne mohli mnohé spoločnosti pokračovať v svojom rozvojovom a investičnom smerovaní. „Vo všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme, sme dosiahli prírastky v objemoch financovania. Približne 2,1 mld. EUR sme poskytli na nové financovanie v Rakúsku a na našich zahraničných trhoch,“ hovorí predsedníčka predstavenstva. Pohľadávky voči klientom pred odpočítaním opravných položiek celkovo vzrástli na 6,7 mld. EUR, čo sa premietlo do nárastu úverov o 4,4 %. 

Primárne vklady na rekordnej úrovni

Okrem bilančnej sumy dosiahli v roku, za ktorý sa podáva správa, novú rekordnú úroveň aj primárne vklady. „Na konci roka 2020 nám klienti zverili peniaze vo výške 7,4 mld. EUR – o 731 mil. EUR viac ako rok predtým. Pandémia COVID-19  mnohým ukázala, aké dôležité môže byť mať rýchly prístup k likvidným rezervám. Trend smerom k investíciám do bežných a termínovaných vkladov tak získal dodatočnú dynamiku,“ hovorí H. Stockbauer. 

Veľmi uspokojivý ročný zisk

H. Stockbauer je spokojná aj s dosiahnutým ziskom: „V roku 2020 zaostal ročný zisk za hodnotou roku 2019, to sa však vzhľadom na deformácie súvisiace s koronou očakávalo. 92,9 mil. EUR, ktoré sme vtedy dosiahli, predstavovali pre našu firmu rekordný výsledok. Ročný zisk 74,8 mil. EUR za rok 2020, však nadviazal na dobrý výsledok roku 2018, čo je vzhľadom na všeobecnú ekonomickú situáciu veľmi potešiteľný výsledok.“ Negatívna úroková politika Európskej centrálnej banky a emisie mimoriadnych cenných papierov mali tlmiaci účinok na výslednú situáciu. K tomu patria predovšetkým nižšie výsledky spoločností bilancovaných metódou at Equity, ale napríklad aj insolvencia Commerzialbank Mattersburg. V dôsledku tohto musela BKS Bank zaplatiť osobitný príspevok vo výške 1,4 mil. EUR na zaistenie vkladov. 

Úrokové výnosy očistené o opravné položky na úrovni predchádzajúceho roka

„Vďaka dobrému operatívnemu obchodu dosiahol úrokový výnos pred opravnými položkami približne 136 mil. EUR opäť dobrú úroveň prechádzajúceho roka. Keďže sme po skončení opatrení štátnej pomoci rátali s viacerými úverovými stratami, vytvorili sme dodatočné rezervy na predpokladané úverové riziko z úverových strát. Úrokový výnos po opravných položkách preto poklesol zo 117,3 mil. EUR na 110,5 mil. EUR,“ vysvetľuje predsedníčka predstavenstva. Strategickým cieľom BKS Bank je posilniť podnikanie v oblasti poskytovania služieb. V roku 2020 možno preukázať veľké úspechy: Výnosy z poplatkov sa zvýšili o potešiteľných 10,5 % na 64,3 mil. EUR. 

Nákladová brzda pri administratívnych výdavkoch 

BKS Bank bola vždy veľmi uvedomelá v oblasti nákladov. Ihneď po začiatku pandémie sa začalo šetriť a projekty, ktoré neboli naliehavé, boli odložené. Dominantnú položku v prevádzkových nákladoch predstavujú osobné náklady. Tie sa cielenými opatreniami z o 2,1 mil. EUR na 74,6 mil. EUR. Bežné náklady stúpli na 37,3 mil. EUR - výrazne nad úroveň vlaňajšieho roka. Nárast vyplýval predovšetkým z investícií do digitalizácie, ktorá by však mala z dlhodobého hľadiska priniesť obchodné výhody. Celkovo sa podarilo udržať prevádzkové náklady vo výške 123,2 mil. EUR približne na úrovni vlaňajšieho roka.

Pozitívny obchodný rok na Slovensku

Aj pohľad na Slovensko ukazuje pre BKS Bank uspokojivý obraz, ako informuje člen predstavenstva Alexander Novak. Prvá pobočka banky na Slovensku bola založená v roku 2011 a svoje sídlo má v Bratislave. V Banskej Bystrici a Žiline prevádzkuje BKS Bank dve ďalšie filiálky. BKS-Leasing s.r.o. má svoje sídlo takisto v Bratislave a okrem toho je zastúpená pobočkami na rovnakých miestach. 
„Našu pozíciu na trhu sme v minulých rokoch zlepšovali krok za krokom,“ vysvetľuje Novak. „S ročným ziskom 0,7 mil. EUR v bankovom obchode sme zaznamenali v roku 2020 najlepší výsledok od vstupu na trh,“ teší sa Novak. Pri pohľadávkach voči klientom sme zaznamenali silný rast vo výške až 28,7 %. Na konci roka 2020 bol objem úverov očistený o opravné položky 130,5 mil. EUR. Rovnako sa oproti minulému roku zväčšila súčasná hodnota lízingových pohľadávok BKS-Leasing s.r.o., a to o potešiteľných 13,0 % na 60,1 mil. EUR.

V roku 2020 bolo dovtedajšie internetové bankovníctvo nahradené inovatívnymi digitálnymi zákazníckymi portálmi MyNet a BizzNet. Tieto budú v roku 2021 doplnené ďalšími e-službami. V príprave je aj digitalizácia úverov na bývanie, ktoré budú v budúcnosti môcť  byť uzatvárané aj cez slovenskú webovú stránku BKS Bank. 

Silná značka BKS Bank 

Téma, ktorá bola v minulom roku, v stredobode pozornosti, je excelentný manažment značky. Silné značky pomáhajú spotrebiteľom orientovať sa, budujú dôveru a zvyšujú prehľadnosť. Predovšetkým vo finančníctve sú charakter a dôvera cenným tovarom. BKS Bank je silná značka, ktorá je dôveryhodná vďaka trvalému poskytovaniu vynikajúcich služieb. „Srdečnosť, dobré vzťahy, orientácia na budúcnosť a spätosť s regiónom ovplyvňujú štýl značky BKS Bank. Tento štýl značky bol v roku 2020 zavedený v celej skupine. Teplá červená kontrastuje s fialovou orientovanou na budúcnosť. Dominujú mäkké oblé tvary. Tento teplý a priateľský celkový obraz je podporovaný typografiou a novo vytvoreným firemným logom. Cieľom je sprostredkovať na všetkých kontaktných miestach značky jednotný a pozitívny zážitok zo značky BKS Bank. 

Výhľad: rok 2021 zostáva výzvou

Aktívny prístup k výzvam bol vždy silou BKS Bank. „A výziev bude dosť aj v roku 2021. K známym faktorom ako nízke úrokové sadzby, tlak na znižovanie nákladov alebo silná konkurencia sa teraz pridávajú aj obavy zo zvýšeného úverového rizika. Keďže sme v minulosti prijali veľa opatrení na zlepšenie kvality úverov a disponujeme široko rozloženým portfóliom úverov, počítame síce s nárastom rizikových nákladov, avšak v dobre zvládnuteľnej miere. Aby vývoj ziskovosti zostal napriek stúpajúcim rizikovým nákladom stabilný, chceme naďalej solídne rásť a rozširovať počet našich klientov," hovorí H. Stockbauer.