Whistleblowing

Na ochranu našich klientov, zamestnancov a partnerov ako aj kvôli zachovávaniu našej reputácie a integrity sa neustále snažíme včas rozpoznať a odstraňovať nedostatky.

Preto povzbudzujeme našich zamestnancov v tom, aby v prípade porušení pravidiel, protizákonných konaní alebo podvodov podali utajené a – pokiaľ si to tak želajú – anonymné hlásenie. 

BKS Bank na tento účel založila systém ohlasovania podnetov, ktorý jej zamestnancom a iným (zmluvne) prepojeným partnerom umožňuje anonymne a s prisľúbením ochrany pred negatívnymi dôsledkami ohlásiť odôvodnené podozrenie na nižšie uvedené priestupky.

Prostredníctvom BKS Integrity Line môžete 24 hodín denne ohlasovať porušenia pravidiel alebo klásť otázky o potenciálnych porušeniach bez odhalenia Vašej identity. Ak si želáte, zamestnanec ohlasovne vám bude k dispozícii aj telefonicky alebo osobne. Využite na to kontaktovanie cez platformu.

  • Finančnú kriminalitu (napr. podvod, podplácanie a korupciu, defraudáciu, spreneveru, vydieranie alebo pokus o tieto skutky)
  • Porušenie bankového práva alebo práva kapitálového trhu
  • Konflikty záujmov mimo obchodu s cennými papiermi
  • Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
  • Zneužívanie alebo krádež dôverných údajov o klientoch alebo spoločnosti
  • Krádež majetku spoločnosti
  • Ťažké porušenie ochrany životného prostredia

Náš systém ohlasovania podnetov je k dispozícii všetkým osobám, ktoré sú pracovne prepojené s BKS Bank a v tomto kontexte získali informácie o porušení pravidiel. Patria sem aktívni a bývalí zamestnanci, členovia dozornej rady, dodávatelia, príjemcovia služieb alebo iné zmluvne viazané tretie osoby.

Klientov žiadame, aby sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na nás obrátili cez našu stránku www.bksbank.sk prostredníctvom formulára „Záleží nám na Vašom názore“. Sťažnosti klientov, prijaté cez BKS Integrity Line nie je možné z technických dôvodov postúpiť na ďalšie spracovanie.