Impressum - Právne informácie

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
T: +421 2 3232 3000
F: +421 2 3232 3020
E: info@bksbank.sk
www.bksbank.sk​​​​​​ 

Súd obchodného registra: Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo 1895/B
Kód banky: 8420
BIC (SWIFT-Adresa): BFKKSKBBXXX
IČO: 36869856
DIČ: 4020290329
IČ-DPH: SK4020290329
Global Intermediary Identification Number (GIIN): CU7H97.99999.BR.703
Zodpovedný za dohľad: Dohľad nad finančným trhom (Finanzmarktaufsicht), sídlo: Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viedeň, Rakúsko.
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR - sa riadi príslušnými právnymi normami platným na území Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na činnosť a členstvo pobočky zahraničnej banky v SR, najmä zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušnými právnymi normami prijatými NBS.
Členstvo: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR je riadnym členom Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave.

MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ - ZRIADOVATEĽ:

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
A - 9020 Klagenfurt
Rakúsko
T: +43 463 58 58-0
F: +43 463 58 58-329
E: bks@bks.at
www.bks.at

Sídlo spoločnosti: Sídlom spoločnosti je Klagenfurt am Wörthersee v Rakúsku.
IČO / Súd obchodného registra: Spoločnosť registrovaná vo firemnom registri Krajského súdu Klagenfurt, Dobernigstraße 2, A-9020 Klagenfurt, pod FN 91810s
Kód banky: 17000
BIC (SWIFT-Adresa): BFKKAT2K
Legal Entity Identifier (LEI): 529900B9P29R8W03IX88
Global Intermediary Identification Number (GIIN): CU7H97.99999.SL.040
UID-číslo: ATU25231503
DVR: 0063703
Zodpovedný za dohľad: Dohľad nad finančným trhom (Finanzmarktaufsicht), sídlo: Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viedeň, Rakúsko.
Členstvo: BKS Bank AG je členom Obchodnej komory Korutánska, sídlo: Europaplatz 1, A-9020, Klagenfurt am Wörthersee, sekcie Banky a poisťovne.

BKS-Leasing s. r. o.

Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
T: +421 2 3232 3050
E: info@bks-leasing.sk
www.bks-leasing.sk

Súd obchodného registra: Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo: 92156/B
IČO: 31 644 333
DIČ: 2020447055
IČ-DPH: SK2020447055

MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ - ZRIADOVATEĽ:

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
A - 9020 Klagenfurt
Rakúsko
T: +43 463 58 58-0
F: +43 463 58 58-329
E: bks@bks.at
www.bks.at

Obsah web-stránok:

BKS Bank AG je prevádzkovateľom internetovej domény www.bksbank.sk  ako aj iných príbuzných internetových registrovaných domén, na ktoré BKS Bank AG môže odkazovať za účelom poskytnutia ďalších informácií ako napríklad, ale nie však iba, Obchodné podmienky, informácie o ponúkaných produktoch, reklamné kampane, atď. BKS Bank AG pravidelne kontroluje a aktualizuje informácie na svojich internetových stránkach. Napriek všetkej starostlivosti sa môžu niektoré fakty a dáta v priebehu času zmeniť. Preto nie je možné poskytnúť akúkoľvek záruku alebo garanciu ohľadne aktuálnosti, správnosti a úplnosti údajov. Predovšetkým výslovne upozorňujeme na možné chyby v číselných údajoch. Tieto podklady nie sú ani ponukou, ani výzvou na kúpu alebo predaj tu uvádzaných bankových produktov.
Obdobne to platí pre všetky ostatné internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov, tzv. hyperlink-ov. Použitie takýchto stránok pri činnosti je len na vlastné nebezpečenstvo. BKS Bank AG nepreveruje obsah a zákonnosť web-stránok ktoré sú takto dostupné a nie je za ne zodpovedná.

Zmeny web-stránok:

BKS Bank AG je jediná oprávnená na zmenu a vyhradzuje si vopred právo na zmeny a doplnky uvádzaných informácií.

Vylúčenie zodpovednosti:

BKS Bank AG nepoužíva svoje web-stránky na poskytovanie informácií alebo sprostredkovania iných rád pre Vás, resp. pre tretie strany a tieto web-stránky majú výlučne informatívny charakter. Informácie a/alebo údaje na týchto web-stránkach nespĺňajú požiadavky na spoľahlivé údaje určené pre investovanie alebo iné obdobné rozhodnutia. Výkonové ukazovatele majú základ v minulosti a neznamenajú nevyhnutne predpoklad podobného vývoja v budúcnosti. Kontaktujte preto prosím svojho klientskeho poradcu ešte pred prijatím svojho investičného rozhodnutia.

V zásade platí, že BKS Bank AG alebo niektorá z jej dcérskych spoločnosti nie sú zodpovedné za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím internetových výstupov. To platí predovšetkým pre akékoľvek škody, ktoré vznikli ako dôsledky porúch softwaru a hardwaru, nezrealizovaných spojení s BKS Bank AG, alebo akýchkoľvek omeškaní a chybných spojení.

Výmena dát prebieha prostredníctvom otvoreného, nechráneného telekomunikačného vybavenia tretej strany. BKS Bank AG nezodpovedá za prípadné chyby spojenia, technické reklamácie, prerušenia, spomalenia, poruchy a obdobné, ako aj nezákonné operácie v zariadeniach telekomunikačného operátora, ktorých výsledkom sú škody (vrátane ušlého zisku). Zodpovednosť BKS Bank AG je rovnako vylúčená aj v prípadoch, ak vyššie uvedené okolnosti vznikli prostredníctvom resp. následkom chýb technických prostriedkov BKS Bank AG (vrátane ušlého zisku).

Obzvlášť nie je BKS Bank AG zodpovedná za chyby, ktoré sú následkom neodborných manipulácií s programom, alebo programovými úpravami užívateľa alebo tretích strán.

Autorské práva, právo na ochrannú známku, značku:

Obsah a štruktúra web-stránok BKS Bank AG je chránená zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, a BKS Bank AG, resp. jej dcérske spoločnosti, majú výhradné majetkové práva k obsahu a štruktúre web-stránok. Práva tretích strán sú vyhradené. Každé šírenie, rozmnožovanie a používanie informácií alebo dát, predovšetkým textov, ich častí alebo obrazového materiálu, si vyžaduje predchádzajúci súhlas BKS Bank AG. Prostredníctvom kopírovania alebo vybrania dát resp. celej strany, alebo prostredníctvom iných prostriedkov nemôžu byť práva nijako prevedené. BKS Bank AG si vyhradzuje všetky práva, predovšetkým autorské, na ochrannú známku, na využívanie všetkých prvkov na tejto stránke v rámci akýchkoľvek možností ich použitia. Používateľ sa zaväzuje, že bude používať výlučne pre svoju potrebu a znemožní, resp. nevykoná, akýkoľvek zásah do obsahu a štruktúry web-stránky. V prípade porušenia povinností je BKS Bank AG oprávnená vyvodiť a uplatniť si sankcie voči používateľovi v súlade s príslušnými právnymi normami platnými v SR v čase porušenia týchto povinností.

Ochrana dát:

Na informácie, ktoré poskytne používateľ BKS Bank AG, resp. ktoré budú získané, spracovávané a používané pri prevázdke web-stránky BKS Bank AG, a majú povahu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje používateľ súhlas BKS Bank AG s ich spracúvaním a archiváciou ako aj s tým, že BKS Bank AG je oprávnená osloviť používateľa s ponukou svojich služieb a produktov.

E-mailová korešpondencia:

Ako je známe, informácie a dáta zasielané e-mailom môžu byť zmenené bez pričinenia odosielateľa. Na základe uvedeného BKS Bank AG nie je v stave preberať prostredníctvom e-mailu právne záväzné žiadosti a objednávky, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Výmena správ, predovšetkým akýchkoľvek správ s právne záväzným obsahom, je pre BKS Bank AG preto prostredníctvom e-mailu nezáväzná, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Platí, že obšírne e-mailové správy budú spracovávané a telefonicky konzultované len v obvyklých bankových otváracích hodinách.

Rodová rovnosť:

Výrazy používané na web-stránkach BKS Bank AG , ako napr. klient, vedúci, pracovník banky atď. predstavujú rovnako ženy aj mužov a to v rovnakej miere.

Stanovovanie poplatkov za bankové služby a bankové produkty:

BKS Bank pri stanovení cien svojich produktov a služieb primerane zohľadňuje obchodný model a stratégiu rizika.

Obsah web-stránok:

BKS Bank AG je prevádzkovateľom internetovej domény www.bks-leasing.sk ako aj iných príbuzných internetových registrovaných domén, na ktoré BKS Bank AG môže odkazovať za účelom poskytnutia ďalších informácií (obchodné podmienky, informácie o ponúkaných produktoch, reklamné kampane, atď.). BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) neustále kontrolujú a aktualizujú informácie na svojich internetových stránkach. Napriek všetkej starostlivosti sa môžu niektoré fakty a dáta v priebehu času zmeniť. Preto nie je možné poskytnúť akúkoľvek záruku alebo garanciu ohľadne aktuálnosti, správnosti a úplnosti údajov. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) predovšetkým výslovne upozorňujú na možné chyby v číselných údajoch. Tieto podklady nie sú ani ponukou, ani výzvou na kúpu alebo predaj tu uvádzaných produktov. Rovnako to platí pre všetky ostatné internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazov, tzv. hyperlink-ov. Sprístupnenie takýchto stránok sa uskutočňuje na vlastné nebezpečenstvo. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nepreverujú obsah a zákonnosť takto sprístupnených web-stránok a nie sú za ne zodpovedné.

Zmeny web-stránok:

BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) si vyhradzujú právo uskutočniť zmeny a doplnenia už uvádzaných informácií.

Vylúčenie zodpovednosti:

BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nepoužívajú svoje web-stránky na poskytovanie poradenstva alebo iných odporúčaní pre Vás, resp. pre tretie strany. Informácie a/alebo údaje na týchto web-stránkach nespĺňajú požiadavky na spoľahlivé údaje určené pre investovanie alebo iné obdobné rozhodnutia. Výkonové ukazovatele majú základ v minulosti a neznamenajú nevyhnutne predpoklad podobného vývoja v budúcnosti. Kontaktujte preto prosím svojho klientskeho poradcu ešte pred prijatím svojho investičného rozhodnutia.

V zásade platí, že BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nie sú zodpovedné za škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím internetových výstupov. To platí predovšetkým pre akékoľvek škody, ktoré vznikli ako dôsledky porúch softwaru a hardwaru, nezrealizovaných spojení alebo akýchkoľvek omeškaní a chybných spojení.

Výmena dát prebieha prostredníctvom otvoreného, nechráneného telekomunikačného vybavenia tretej strany. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) nezodpovedajú za prípadné chyby spojenia, technické reklamácie, prerušenia, spomalenia, poruchy a obdobné, ako aj nezákonné operácie v zariadeniach telekomunikačného operátora, ktorých výsledkom sú škody (vrátane ušlého zisku). Zodpovednosť BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (taktiež BKS-Leasing s.r.o.) (vrátane ušlého zisku) je rovnako vylúčená aj v prípadoch, ak vyššie uvedené okolnosti vznikli prostredníctvom, resp. následkom chýb technických prostriedkov BKS Bank AG, resp. jej dcérskych spoločností (taktiež BKS-Leasing s.r.o.).

Obzvlášť nie je BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť BKS-Leasing s.r.o.) zodpovedné za chyby, ktoré sú následkom neodborných manipulácií s programom, alebo programovými úpravami užívateľa alebo tretích strán.

Autorské práva, právo na ochrannú známku, značku:

Obsah a štruktúra web-stránok BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) je chránená zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a BKS Bank AG, resp. jej dcérske spoločnosti (obzvlášť BKS-Leasing s.r.o.), majú výhradné majetkové práva k obsahu a štruktúre web-stránok. Práva tretích strán sú vyhradené. Každé šírenie, rozmnožovanie a používanie informácií alebo dát, predovšetkým textov, ich častí alebo obrazového materiálu, si vyžaduje predchádzajúci súhlas BKS Bank AG, resp. jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.). Prostredníctvom kopírovania alebo vybrania dát resp. celej strany, alebo prostredníctvom iných prostriedkov nemôžu byť práva nijako prevedené. BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť BKS-Leasing s.r.o.) si vyhradzuje všetky práva, predovšetkým autorské, na ochrannú známku, na využívanie všetkých prvkov na tejto stránke v rámci akýchkoľvek možností ich použitia.

Ochrana dát:

So všetkými informáciami týkajúcimi sa osobných údajov zaobchádza  BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o) v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v súlade s Telekomunikačným zákonom a v súlade so Zákonom o bankách v ich aktuálne platnom znení.

E-mailová korešpondencia:

Ako je známe, informácie a dáta zasielané e-mailom môžu byť zmenené bez pričinenia odosielateľa. Na základe uvedeného nie je BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) v stave preberať prostredníctvom e-mailu právne záväzné žiadosti a objednávky, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Výmena správ, predovšetkým akýchkoľvek správ s právne záväzným obsahom, je pre BKS Bank AG a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) preto prostredníctvom e-mailu nezáväzná, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Platí, že e-mailové správy budú spracovávané a telefonicky konzultované len v obvyklých bankových otváracích hodinách.

Rodová rovnosť:

Výrazy používané na web-stránkach BKS Bank AG, ako napr. klient, vedúci, pracovník banky atď. predstavujú rovnako ženy aj mužov a to v rovnakej miere.

Stanovovanie poplatkov:

BKS Bank a jej dcérske spoločnosti (obzvlášť tiež BKS-Leasing s.r.o.) pri stanovení cien svojich produktov a služieb primerane zohľadňuje obchodný model a stratégiu rizika.

VLASTNÍK MÉDIA:

BKS Bank AG, IČO: FN 91810s (firemný register Krajského súdu Klagenfurt)
St. Veiter Ring 43
A - 9020 Klagenfurt
Rakúsko

Orgány/akcionári:
Predstavenstvo a Dozorná rada,
Spoluvlastnícke podiely na vlastníkovi média podľa § 25 rakúskeho Mediálneho zákona.

Predmet podnikania:
Bankové obchody v tuzemsku a zahraničí

Právne vzťahy so zriadovateľom:
Na právne vzťahy so zriaďovateľom sú aplikovateľné živnostenské a pracovnoprávne predpisy, predovšetkým Zákon o bankách Rakúskej republiky (BWG, BLBL č. 532/1993 v platnom znení) ako aj Zákon o dozore nad cennými papiermi Rakúskej republiky (WAG, BGBl č. 753/1996 v platnom znení). Prístup k uvedeným predpisom je na www.ris.bka.gv.at .
BKS Bank AG získava, spracováva a používa osobné informácie v zmysle predpisov Zákona o ochrane údajov Rakúskej republiky a spravuje ich iba v súlade s Telekomunikačným zákonom Rakúskej republiky.


BKS – Leasing Gesellschaft m.b.H., IČO: FN 90350v (Krajského súdu Klagenfurt)
St. Veiter Ring 43
A - 9020 Klagenfurt
Rakúsko

Predmet podnikania:
Leasingové a úverové obchody v tuzemsku


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHU:

  • Prezentácia BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností a jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS- Leasing s.r.o).
  • Informácie o produktoch a službách v ponuke BKS Bank AG a jej dcérskych spoločností (obzvlášť tiež BKS- Leasing s.r.o).
  • Informácie o všeobecných témach bankových obchodov

OBSAH A TECHNICKÁ KONCEPCIA:

  • BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  • 3 Banken IT GmbH,  Untere Donaulände 28, 4020 Linz
Fotografie:
Getty Images a fotografický materiál od BKS Bank

Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže Banke podať žiadosťou o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže Klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť Klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu stanoviť, že je oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac v sume päť eur.

Banka pri uzatvorení zmluvy o bankovom obchode predkladá Klientovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v zmysle ktorej by všetky prípadné spory medzi stranami riešil v rozhodcovskom konaní Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej aj len „rozhodcovský súd“) v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2015 (ďalej len „Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“).
V prípade, ak Klient v príslušnej zmluve o bankovom obchode vyjadrí súhlas na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, Banka uzavrie s Klientom spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Táto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je samostatným dokumentom, ktorý obsahuje aj poučenie o právach Klienta a procesných postupoch spotrebiteľského rozhodcovského konania v súlade so Zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zverejnené na internetovom sídle Banky a sprístupnené v priestoroch pobočiek Banky.
V prípade, ak Klient nevyjadril súhlas s uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, budú prípadné spory z príslušnej zmluvy o bankovom obchode rozhodované  príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporu. Uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy neobmedzuje právo Klienta ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pokiaľ vo veci nezačalo už skôr spotrebiteľské rozhodcovské konanie.