Slovník pojmov a výrazov

Leider konnte kein passendes Produkt gefunden werden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an.

UŽITOČNÉ TIPY

Aktíva

Aktíva predstavujú hodnoty, ktoré vlastní alebo kontroluje jednotlivec, podnik alebo organizácia s očakávaním, že tieto hodnoty prinesú budúci ekonomický prínos.

UŽITOČNÉ TIPY

Anuita

Anuita (z lat. annuus – ročný) predstavuje pravidelné (periodické) plnenie pevne stanovených platieb počas určitej špecifikovanej doby. Anuitné platby zahŕňajú splátky istiny, úroku a budúcej hodnoty. Počas celej doby splácania zostáva anuitná splátka rovnaká, avšak plynule sa mení výška a pomer istiny a úroku.

UŽITOČNÉ TIPY

BIC

Bank Identifier Code (BIC) je medzinárodný kód, ktorý jednoznačne identifikuje konkrétnu banku alebo finančnú inštitúciu. BIC sa často používa pri medzinárodných platbách a spracovaní finančných správ. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť rýchle a presné spracovanie platobných transakcií medzi bankami.

UŽITOČNÉ TIPY

Bonita

Bonita je termín používaný na určenie finančnej stability a dôveryhodnosti podniku, jednotlivca alebo dokonca štátu. Je to spôsob, ako posúdiť schopnosť subjektu splácať svoje dlhy a záväzky. Bonita je dôležitým faktorom pri rozhodovaní veriteľov, investorov a obchodných partnerov, či uzavrieť obchodné vzťahy alebo poskytnúť úver.

UŽITOČNÉ TIPY

Disponzibilný zostatok

Disponibilný zostatok predstavuje sumu peňazí na účte, ktoré sú aktuálne dostupné na výber alebo na uskutočnenie platby. Táto hodnota zohľadňuje všetky transakcie a pohyby na účte, vrátane čakajúcich platieb a blokácií. 

UŽITOČNÉ TIPY

Cenný papier

Cenný papier je finančný nástroj, ktorý predstavuje určitú hodnotu alebo právo a môže byť obchodovaný na finančných trhoch. Slúži ako doklad investície alebo dlhu a môže mať rôzne formy, ako napríklad akcie, dlhopisy, opcie alebo futures.

UŽITOČNÉ TIPY

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) je hlavná finančná inštitúcia eurozóny, zodpovedná za menovú politiku a dohľad nad finančným systémom. Jej cieľom je udržiavať cenovú stabilitu, podporovať hospodársky rast a zabezpečovať finančnú stabilitu v rámci členských štátov, ktoré používajú euro ako svoju oficiálnu menu.

UŽITOČNÉ TIPY

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodný formát čísla bankového účtu, ktorý sa používa na zjednodušenie a zabezpečenie medzinárodných platobných transakcií. Ide o štandardizovaný systém identifikácie bankových účtov, ktorý pomáha správne smerovať platby a minimalizuje chyby pri zadávaní čísla účtu.

UŽITOČNÉ TIPY

Inkaso

Inkaso je bankový proces, pri ktorom sa na základe poverenia od klienta vyberajú finančné prostriedky z účtov dlžníkov a pripisujú na účet veriteľa. Tento proces pomáha zabezpečiť včasné a pravidelné splácanie dlhov, či už ide o úhrady faktúr, splátky úverov alebo iné finančné záväzky.

UŽITOČNÉ TIPY

Likvidita

Likvidita je vlastnosť aktíva, vďaka ktorej môže byť rýchlo prevedené na hotovosť bez výrazného ovplyvnenia jeho hodnoty. Hovoríme jej aj platobná schopnosť.

UŽITOČNÉ TIPY

PayPal

PayPal je globálna platobná platforma, ktorá umožňuje ľuďom a firmám realizovať online platby alebo prijímať peniaze prostredníctvom elektronických peňaženiek.

UŽITOČNÉ TIPY

Phishing

Phishing je typ online podvodu, pri ktorom sa útočník pokúša získať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie údaje, heslá alebo finančné údaje, prostredníctvom falšových e-mailov, správ alebo webových stránok. Tieto útoky sú často navrhnuté tak, aby vyzerali ako legitímna komunikácia od dôveryhodných zdrojov, napríklad od bánk alebo sociálnych sietí.

UŽITOČNÉ TIPY

Predčísile účtu

Predčíslie účtu je číslo, ktoré predchádza číslu bankového účtu a slúži na identifikáciu konkrétnej pobočky alebo banky, v ktorej je účet vedený. Pomáha pri usmernení platby alebo prevodu medzi účtami a zabezpečuje správne priradenie financií k príslušným účtom klientov.

UŽITOČNÉ TIPY

Recesia

Recesia je obdobie poklesu hospodárskej aktivity, ktoré trvá niekoľko mesiacov alebo dlhšie. Počas recesie sa znižuje dopyt po tovaroch a službách, čo vedie k poklesu výroby, zvýšeniu nezamestnanosti a zníženiu príjmov a ziskov.

UŽITOČNÉ TIPY

Referencia platiteľa

Referencia platiteľa je textový alebo číselný údaj, ktorý sa používa pri platobných transakciách na identifikáciu odosielateľa platby. Táto referencia umožňuje príjemcovi jednoduchšie rozpoznať, od koho platba pochádza, a zabezpečuje rýchlejšie a presnejšie zaúčtovanie platby na príjemcovom účte.

UŽITOČNÉ TIPY

RPMN

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Tento ukazovateľ zohľadňuje úroky, poplatky a iné náklady, ktoré klient musí zaplatiť v súvislosti s požičaním peňazí. RPMN slúži na zjednodušenie porovnávania rôznych úverových ponúk na trhu.

UŽITOČNÉ TIPY

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá sa zaväzuje splatiť dlh iného dlžníka v prípade, že tento dlžník nebude schopný splácať svoje záväzky. Ručiteľ je teda spoluzodpovedný za úver alebo iný finančný záväzok, čím poskytuje dodatočnú záruku pre veriteľa.

UŽITOČNÉ TIPY

SWIFT kód

SWIFT kód (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je medzinárodný identifikačný kód používaný bankami pri medzinárodných finančných transakciách. Tento kód umožňuje jednoznačnú identifikáciu banky a jej pobočky pri prevodoch peňazí medzi rôznymi krajinami.

UŽITOČNÉ TIPY

Transakcia

Transakcia je akýkoľvek proces alebo činnosť, ktorá zahŕňa výmenu peňazí, tovarov, služieb alebo informácií medzi dvoma alebo viacerými stranami. Transakcie môžu byť jednoduché alebo zložité a zahŕňajú rôzne formy obchodovania, ako sú nákupy, predaje, platby alebo investície.

UŽITOČNÉ TIPY

Úrok

Úrok je cena úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi za poskytnutie úveru. Vzťahuje sa na sumu, ktorú banka účtuje klientovi za poskytnutý úver, alebo na sumu, ktorú banka platí klientovi za uchovávanie peňazí na vkladovom účte.

UŽITOČNÉ TIPY

Variabilný symbol

Variabilný symbol predstavuje číselný identifikátor, ktorý sa používa pri bankových transakciách na jednoznačné určenie platby. Umožňuje rýchle a presné spárovanie platby s konkrétnym klientom alebo účelom a zjednodušuje správu financií.

UŽITOČNÉ TIPY

Veriteľ

Veriteľ je osoba, inštitúcia alebo spoločnosť, ktorá poskytuje úver, pôžičku alebo iný druh finančnej podpory inému subjektu, ktorý sa nazýva dlžník. Veriteľ očakáva, že dlžník vráti požičané peniaze spolu s úrokmi alebo inými poplatkami, ktoré môžu byť dohodnuté v zmluve medzi oboma stranami.

UŽITOČNÉ TIPY

Vinkulácia

Vinkulácia je proces alebo zmluvná podmienka, ktorá obmedzuje prevoditeľnosť alebo zmeniteľnosť finančného nástroja, ako sú akcie, dlhopisy alebo poistné zmluvy.

UŽITOČNÉ TIPY

Vklad

Vklad predstavuje sumu peňazí, ktorú klient vloží na svoj bankový účet, a tým zvýši svoje dostupné prostriedky. Vklady umožňujú klientom bezpečne uchovávať a zhodnocovať svoje financie v banke, pričom môžu využívať rôzne úrokové sadzby, sporiace programy či iné služby.

UŽITOČNÉ TIPY

Vkladná knižka

Vkladná knižka predstavuje účet, kde klient vkladá svoje peniaze s cieľom zhodnotiť ich pomocou úrokov. Vkladná knižka je spojená s istotou a bezpečnosťou, pretože banka zaručuje vrátenie vkladov a úrokmi navýšených peňažných prostriedkov klientovi.

UŽITOČNÉ TIPY

Variabilný symbol

Variabilný symbol predstavuje číselný identifikátor, ktorý sa používa pri bankových transakciách na jednoznačné určenie platby. Umožňuje rýchle a presné spárovanie platby s konkrétnym klientom alebo účelom a zjednodušuje správu financií.

UŽITOČNÉ TIPY

RPMN

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Tento ukazovateľ zohľadňuje úroky, poplatky a iné náklady, ktoré klient musí zaplatiť v súvislosti s požičaním peňazí. RPMN slúži na zjednodušenie porovnávania rôznych úverových ponúk na trhu.

UŽITOČNÉ TIPY

Referencia platiteľa

Referencia platiteľa je textový alebo číselný údaj, ktorý sa používa pri platobných transakciách na identifikáciu odosielateľa platby. Táto referencia umožňuje príjemcovi jednoduchšie rozpoznať, od koho platba pochádza, a zabezpečuje rýchlejšie a presnejšie zaúčtovanie platby na príjemcovom účte.

UŽITOČNÉ TIPY

Inkaso

Inkaso je bankový proces, pri ktorom sa na základe poverenia od klienta vyberajú finančné prostriedky z účtov dlžníkov a pripisujú na účet veriteľa. Tento proces pomáha zabezpečiť včasné a pravidelné splácanie dlhov, či už ide o úhrady faktúr, splátky úverov alebo iné finančné záväzky.

UŽITOČNÉ TIPY

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá sa zaväzuje splatiť dlh iného dlžníka v prípade, že tento dlžník nebude schopný splácať svoje záväzky. Ručiteľ je teda spoluzodpovedný za úver alebo iný finančný záväzok, čím poskytuje dodatočnú záruku pre veriteľa.

UŽITOČNÉ TIPY

Phishing

Phishing je typ online podvodu, pri ktorom sa útočník pokúša získať citlivé informácie, ako sú prihlasovacie údaje, heslá alebo finančné údaje, prostredníctvom falšových e-mailov, správ alebo webových stránok. Tieto útoky sú často navrhnuté tak, aby vyzerali ako legitímna komunikácia od dôveryhodných zdrojov, napríklad od bánk alebo sociálnych sietí.

Bitte w??hlen Sie weitere Produkte.
Ab zwei Produkten k??nnen Sie den Vergleich starten.