Inkaso


Inkaso je bankový proces, pri ktorom sa na základe poverenia od klienta vyberajú finančné prostriedky z účtov dlžníkov a pripisujú na účet veriteľa. Tento proces pomáha zabezpečiť včasné a pravidelné splácanie dlhov, či už ide o úhrady faktúr, splátky úverov alebo iné finančné záväzky.

Popis


Inkaso je služba, ktorú poskytujú banky a iné finančné inštitúcie svojim klientom, aby zjednodušili a zautomatizovali správu pohľadávok a zabezpečili pravidelný prísun peňazí. Klient, ktorý využíva inkaso, poskytuje svojej banke poverenie na vykonávanie inkasa, ktoré obsahuje informácie o dlžníkoch, ich účtoch a dátumoch splatnosti.

Proces inkasa prebieha nasledovne:
  1. Veriteľ (klient) poskytne svojej banke poverenie na vykonávanie inkasa.
  2. Banka veriteľa odošle požiadavku na inkaso banke dlžníka.
  3. Banka dlžníka skontroluje dostupné prostriedky na účte dlžníka a pokiaľ sú dostatočné, odošle peňažné prostriedky na účet veriteľa.
  4. Banka veriteľa pripíše prichádzajúce prostriedky na účet klienta a informuje ho o uskutočnenom inkase.
Výhody inkasa pre veriteľov:
  • zjednodušenie a zefektívnenie výberu dlhov,
  • pravidelný prísun finančných prostriedkov,
  • možnosť sledovať stav pohľadávok a inkasovaných platieb.
Výhody inkasa pre dlžníkov:
  • automatické a včasné splácanie dlhov bez potreby manuálneho zasahovania,
  • znižovanie rizika oneskorenia platieb a s tým súvisiacich sankcií.
Inkaso je efektívny nástroj pre správu pohľadávok a zabezpečenie pravidelného prísunu finančných prostriedkov, ktorý zjednodušuje prácu veriteľov a zabezpečuje včasné splácanie dlhov pre dlžníkov.
Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.