Dedenie peňazí na účte: Ako sa dedia, aký je postup a na čo sa pripraviť?

Autor: Juraj Lóci, Sales & Financing | 27.06.2023

Úmrtie blízkeho človeka je spojené s hlbokým žiaľom. Napriek tomu je potrebné myslieť aj na praktické záležitosti, ako je komunikácia s bankou a dedenie peňazí na účte. Aké kroky treba podniknúť?

V týchto ťažkých chvíľach je, okrem iného, nevyhnutné komunikovať s bankou zosnulého.

Aké povinnosti má pozostalý smerom k banke zosnulého? Čo sa stane s úsporami, dlhmi či investíciami? Aké kroky je potrebné podniknúť k získaniu dedičstva?

Ak chcete poznať odpovede na uvedené otázky, máme pre vás sumár toho najdôležitejšieho.

Úmrtie blízkej osoby je potrebné nahlásiť banke

Jednou z prvých povinností pozostalých je nahlásenie úmrtia príbuzného banke. Stačí, keď navštívite ktorúkoľvek pobočku banky, kde predložíte úmrtný list, poprípade notárom overenú fotokópiu a vyplníte špeciálny formulár – oznámenie o úmrtí.

Na základe nahlásenia úmrtia príbuznými dochádza k zablokovaniu bankového účtu.

Zablokovanie bankového účtu znamená:

 • Od tejto chvíle na bankový účet neprichádzajú žiadne platby a nie je možné realizovať úhrady, vrátane trvalých príkazov.
 • Dôjde k deaktivácii informačných služieb, ako sú napríklad sms, e-maily či push notifikácie.
 • Platobné karty sa zrušia.
 • Dôjde k zablokovaniu prístupu do internet bankingu či mobil bankingu.
 • Do uskutočnenia dedičského konania dochádza aj k pozastaveniu úročenia investičných a úverových produktov.
 • Súčasťou dedičského konania sa stáva nielen dedenie peňazí na účte, úspor na termínovanom vklade, sporiacom účte a investícií, ale aj dlžných súm úverov, pôžičiek a hypoték.

Čo v prípade, keď máte spoločný účet s pozostalým?

 • Plná moc na disponovanie s účtom je okamžite zrušená.
 • Trvalé príkazy zadané zosnulým sú po štrnástich dňoch od oznámenia úmrtia zrušené.
 • Polovica z finančných prostriedkov na účte je zablokovaná ku dňu, v ktorom bolo oznámené úmrtie.

Prečo nahlásiť úmrtie banke a je možné vybrať peniaze z účtu pred nahlásením úmrtia?

S nahlásením úmrtia sa neoplatí čakať kvôli tomu, že na väčšine účtov sú zadané trvalé príkazy alebo inkasá, ktoré súvisia so splácaním úverov a hypoték, platením energií či telekomunikačných služieb. Zablokovaním bankového účtu dochádza k ich pozastaveniu, teda vo väčšine prípadov sú splátky zaplatené s omeškaním, čo vedie k budúcim ťažkostiam.

Ak sa rozhodnete vybrať peniaze z účtu pozostalého pred tým, ako nahlásite úmrtie banke, musíte účel adekvátne zdôvodniť. Inak môže byť tento akt považovaný za neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom.

Dedenie peňazí na účte spadá pod dedičské konanie. Ako prebieha?

Po úmrtí poručiteľa matrika vystaví úmrtný list a dá podnet k začatiu dedičského konania tým, že ho pošle na okresný súd. Ten poverí notára, ktorý vedie dedičské konanie.

Predmetom dedičského konania sú, napríklad:

 • hnuteľný a nehnuteľný majetok,
 • peniaze na bankovom účte a v hotovosti,
 • cenné papiere a pohľadávky voči tretím osobám,
 • majetkové a autorské práva,
 • dlhy poručiteľa, teda úvery a pôžičky.

Dedičské konanie môže prebiehať na základe:

 • závetu, ktorý má prednosť pred dedením zo zákona,
 • zákona,
 • závetu i zákona.

Pričom dedičom môže byť fyzická osoba, právnická osoba i štát.

Ukončenie dedičského konania je možné štyrmi spôsobmi:

 • Dediči sa dohodnú na vysporiadaní dedičstva a je vydané uznesenie o dedičstve.
 • Ak medzi dedičmi nedôjde k dohode, dochádza k súdnemu potvrdeniu dedičstva, na základe ktorého je takisto vydané uznesenie o dedičstve.
 • Dediči a veritelia sa dohodli prenechať dedičstvo na úhradu dlhov veriteľov, čo je uvedené v uznesení.
 • Likvidáciu dedičstva nariadi súdny komisár v prípade, že dedičstvo je predĺžené a zároveň sa dediči a veritelia nedohodli.

K dedeniu peňazí na účte dochádza na základe uznesenia o dedičstve

K dedeniu peňazí na účte môže dôjsť až vtedy, keď pozostalý banke doručí originál, alebo overenú kópiu uznesenia o dedičskom konaní a vyplnený formulár o vysporiadaní dedičstva. Až na základe týchto dokumentov je možné vysporiadať peniaze na účte, úspory a investície, úspory v druhom pilieri, úvery a hypotéky.

Najjednoduchšie je dedenie peňazí na bankovom účte

Po vyčíslení zostatku na bežnom účte v prípade, že poručiteľ nespísal závet, sa pri vyplácaní peňazí postupuje podľa štyroch dedičských skupín:

 • Do prvej skupiny patria manželka a deti, ktorí dedia rovnakým dielom.
 • Ak to nie je možné, potom dedenie peňazí na účte smeruje k osobám, ktoré žili s pozostalým v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Tie takisto dedia rovnakým dielom.
 • V tretej dedičskej skupine sa nachádzajú súrodenci poručiteľa, ktorí s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň rok. Ak nemôžu dediť súrodenci, dedia ich deti.
 • Štvrtá dedičská skupina zahŕňa prarodičov a ich deti.

Podobným spôsobom sa postupuje aj pri dedení úspor a investícií, ale aj dlhov.

Ak momentálne riešite udalosť, ktorou je úmrtie príbuzného, a máte účet v našej banke, radi vám v tejto situácii poskytneme odborné poradenstvo. Neváhajte nás kontaktovať.

Zdroje:

https://www.centrumpravnejpomoci.sk/files/Ob%C4%8Dania%20-%20Be%C5%BEn%C3%A1%20agenda%20-%20Bro%C5%BE%C3%BAry/12.%20Dedenie.pdf

https://www.peniaze.sk/ucty-a-karty/6333-dedicske-konanie-a-bankovy-ucet-mozno-vybrat-peniaze-aj-pred-oznamenim-umrtia

https://www.dochodkuj.sk/aktuality-a-nazory/aktuality/dedenie-penazi-na-ucte:-ako-na-to

https://www.akmv.sk/dedenie-zo-zakona-kto-dedi-v-priamom-rade-a-ako-je-to-s-nehnutelnostami/

Online sporiaci účet

Online sporiaci účet

Sporte bezpečne a pohodlne priamo z Vášho domova a vytvorte si železnú rezervu.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

Platobná karta BKS Bank

Debetná platobná karta Mastercard

S novou debetnou platobnou kartou Mastercard plaťte bezhotovostne a bezkontaktne. A tiež bezpečne na internete. Pomocou technológie NFC môžete teraz platiť až do 50,00 EUR bez zadania PIN.