Banková záruka

Pre zjednodušenie riadenia Vašich dodávateľsko-odberateľských vzťahov Vám ponúkame rôzne typy bankových záruk, napríklad:

  • bankovú záruku za ponuku
  • vrátenie platby vopred
  • platobnú alebo výkonovú záruku
Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

podanie rúk

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka voči tretej strane neodvolateľne zaväzuje zaplatiť veriteľovi (oprávnenej osobe zo záruky) určitú peňažnú sumu definovanú podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (klient/príkazca záruky) nesplní svoj zmluvný záväzok zabezpečený zárukou.

Banková záruka za ponuku Kryje záväzok uchádzača tendra, že dodrží podmienky svojej ponuky, ktorú predkladá do výberového konania.
Platobná banková záruka Dodávateľovi zabezpečuje splnenie platobných záväzkov odberateľa vyplývajúcich z obchodného kontraktu.
Akontačná banková záruka Kryje vrátenie zálohy zaplatenej dodávateľovi odberateľom v prípade, že dodávateľ nesplní svoje záväzky súvisiace s dodávkou za ktorú dostal zaplatenú zálohovú platbu.
Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu Kryje záväzok dodávateľa riadne splniť podmienky uzavretej zmluvy.
Banková záruka za záručnú dobu Kryje záväzok dodávateľa splniť zmluvné záväzky počas dohodnutej záručnej lehoty.
Banková záruka za zádržné Zabezpečuje odberateľovi vrátenie zádržného v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné záväzky z kontraktu v záručnej dobe.
Ostatné záruky* Slúžia najmä ako náhrada finančného depozitu v prospech tretích strán.

*napr. záruka za nájomné, záruka za spotrebnú daň, záruka za daň z pridanej hodnoty, poistná záruka 

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk