Akcie BKS Bank

Na Wiener Börse sú kótované kmeňové akcie BKS Bank od roku 1986 a prioritné akcie BKS Bank od roku 1991.

Akcie

Počet

ISIN

Kmeňové akcie 41.142.900 AT0000624705
Prioritné akcie 1.800.000 AT0000624739

Základný kapitál BKS Bank predstavuje 85.885.800,- EUR a skladá sa z kmeňových akcií na meno a z prioritných akcií na meno bez hlasovacieho práva. Prioritné akcie zaručujú minimálnu dividendu vo výške 6 % podielovej časti základného kapitálu.