Férový zamestnávateľ

BKS Bank zamestnáva okolo 1.100 zamestnancov, z toho 860 v Rakúsku. 57% zamestnancov sú ženy. Pracujú u nás ľudia 11 rôznych národností.

V BKS Bank vládne rovnosť šancí pre všetkých zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, nezávisle od veku, pohlavia, pôvodu, vierovyznania, sexuálnej orientácie alebo telesného postihnutia.

Svojim zamestnancom ponúkame mnoho sociálnych výhod, podporu zosúladenia pracovného a rodinného života a investujeme do zdravia našich zamestnancov. Všetky tieto opatrenia majú za následok vysokú spokojnosť zamestnancov a dobré meno zamestnávateľa.