Férový zamestnávateľ

BKS Bank zamestnáva 1.133 zamestnancov, z toho 851 v Rakúsku a 43 na Slovensku. 56,6 % zamestnancov sú ženy.  Pracujú u nás ľudia 11 rôznych národností.

V BKS Bank sú rovnaké príležitosti pre všetkých zamestnancov a uchádzačov bez ohľadu na vek, pohlavie, etnický pôvod, náboženskú príslušnosť, sexuálnu orientáciu alebo telesné postihnutie. 

Našim zamestnancom ponúkame množstvo sociálnych výhod, podporujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a investujeme do zdravia našich zamestnancov. Všetky tieto opatrenia vedú k vysokej spokojnosti zamestnancov a dobrej povesti zamestnávateľa.

V BKS Bank vládne rovnosť šancí pre všetkých zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, nezávisle od veku, pohlavia, pôvodu, vierovyznania, sexuálnej orientácie alebo telesného postihnutia.

Svojim zamestnancom ponúkame mnoho sociálnych výhod, podporu zosúladenia pracovného a rodinného života a investujeme do zdravia našich zamestnancov. Všetky tieto opatrenia majú za následok vysokú spokojnosť zamestnancov a dobré meno zamestnávateľa.