Férový zamestnávateľ

BKS Bank zamestnáva 1.128 zamestnancov, z toho 851 v Rakúsku a 46 na Slovensku . 56,5 % zamestnancov sú ženy.  Pracujú u nás ľudia 10 rôznych národností.

V BKS Bank vládne rovnosť šancí pre všetkých zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, nezávisle od veku, pohlavia, pôvodu, vierovyznania, sexuálnej orientácie alebo telesného postihnutia.

Svojim zamestnancom ponúkame mnoho sociálnych výhod, podporu zosúladenia pracovného a rodinného života a investujeme do zdravia našich zamestnancov. Všetky tieto opatrenia majú za následok vysokú spokojnosť zamestnancov a dobré meno zamestnávateľa.