Podpora žien v BKS Bank

Počet žien zamestnaných v BKS Bank je približne 57,9 %. V roku 2021 sme prvýkrát prekročili náš cieľ 35 % s podielom žien na riadiacich pozíciách 36,5 %.

ženy

Náš kariérny program pre ženy v BKS je kľúčovým prvkom pri podpore žien. Modulárny program sa okrem iného zaoberá vplyvom rôznych životných a kariérnych dráh na príjem a kariéru, rôznym vnímaním rolí žien alebo diskusiami o kariérnom ukotvení. Motivuje tak účastníkov, aby sa aktívne usilovali o vedúcu úlohu. Program teraz absolvovalo 72 zamestnankýň. Kurz, ktorý sa začne v roku 2022, sa bude po prvýkrát konať v angličtine a zúčastnia sa na ňom ženy s vysokým potenciálom zo všetkých oblastí BKS Bank.