Informácie o poplatkoch a Slovník

Tu nájdete dokumenty s informáciami o poplatkoch a slovník štandardizovanej terminológie.

Slovník štandardizovaných termínov a ich definície

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR v súlade so Zákonom o platobných službách č. 492/2009 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Delegovaným nariadením komisie (EÚ) 2018/32 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet oznamuje svojim klientom štandardizované termíny Únie a definície týchto termínov pre najbežnejšie služby viazané na platobný účet, ako sa uvádza v článku 3 ods. 4 prvom pododseku smernice 2014/92/EÚ. Slovník je platný od 6.9.2018

Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je určený na použitie
zákazníkom.

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho účtom. Suma každej transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka.

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho platobným účtom. Celková suma transakcií vykonaných pomocou tejto karty počas dohodnutého časového obdobia sa k dohodnutému dátumu odpočíta buď v plnej výške, alebo čiastočne z platobného účtu zákazníka. Úverovou zmluvou medzi poskytovateľom a zákazníkom sa stanovuje, či sa zákazníkovi účtuje úrok za pôžičku.

Poskytovateľ účtu a zákazník sa vopred dohodnú, že v prípade, že zákazník na účte nemá žiadne finančné prostriedky, môže si ich požičať. V dohode sa stanovuje maximálna suma, ktorú si môže požičať, ako aj to, či mu budú účtované poplatky a úrok.

Poskytovateľ účtu prevedie finančné prostriedky podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.

Poskytovateľ účtu pravidelne vykonáva prevody pevne stanovenej sumy finančných prostriedkov podľa pokynov zákazníka z jeho účtu na iný účet.

Zákazník umožní inej osobe (príjemcovi), aby poskytovateľovi účtu prikázala previezť finančné prostriedky z účtu zákazníka na účet príjemcu. Poskytovateľ účtu následne prevedie finančné prostriedky príjemcovi k dátumu alebo dátumom dohodnutým medzi zákazníkom a príjemcom. Suma finančných prostriedkov sa môže meniť.

Zákazník vyberie hotovosť zo svojho účtu.

Poskytovateľ účtu vedie účet, ktorý je určený na použitie
zákazníkom.

Poskytovateľ účtu poskytne zákazníkovi platobnú kartu spojenú s jeho účtom. Suma každej transakcie vykonanej pomocou tejto karty sa odpočíta priamo a v plnej výške z účtu zákazníka.