Prenos platobného účtu

Preneste si svoj platobný účet k nám rýchlo, jednoducho a bezplatne.

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR umožňuje presun platobného účtu podľa zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z. a vyhlášky č. 120 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 3. februára 2016.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

výmena bankového konta

Súčasťou tejto služby je prenos:

  • inkás
  • trvalých príkazov
  • príkazov na úhradu splatných v budúcnosti
  • zostatku Vášho účtu

a taktiež informovanie príjemcov inkás o presune Vášho účtu.

Prenos platobného účtu je bezplatný.

Žiadosť o presun platobného účtu:

  • je možné podať výlučne v listinnej podobe
  • musí byť doručená do BKS Bank najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom
  • presunu platobného účtu
  • ak je doručovaná do BKS Bank poštou, musí obsahovať úradné osvedčenie pravosti
  • podpisu.

Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže Banke podať žiadosťou o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže Klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť Klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá.

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu stanoviť, že je oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac v sume päť eur.

Banka pri uzatvorení zmluvy o bankovom obchode predkladá Klientovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v zmysle ktorej by všetky prípadné spory medzi stranami riešil v rozhodcovskom konaní Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej aj len „rozhodcovský súd“) v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2015 (ďalej len „Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“).

V prípade, ak Klient v príslušnej zmluve o bankovom obchode vyjadrí súhlas na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, Banka uzavrie s Klientom spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Táto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je samostatným dokumentom, ktorý obsahuje aj poučenie o právach Klienta a procesných postupoch spotrebiteľského rozhodcovského konania v súlade so Zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zverejnené na internetovom sídle Banky a sprístupnené v priestoroch pobočiek Banky. V prípade, ak Klient nevyjadril súhlas s uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, budú prípadné spory z príslušnej zmluvy o bankovom obchode rozhodované príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporu. Uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy neobmedzuje právo Klienta ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pokiaľ vo veci nezačalo už skôr spotrebiteľské rozhodcovské konanie.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

PremiumKonto

PremiumKonto

Komfortná realizácia platobného styku a zdarma sporiaci účet s výhodným úročením.

Úver na bývanie

Úver na bývanie

BKS Bank Vás podporí pri realizácii Vašich snov o bývaní.

termínovaný vklad

Termínovaný vklad

Zhodnoťte lepšie Váš majetok a získajte atraktívny úrok.