Prenos platobného účtu

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR umožňuje presun platobného účtu podľa zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z. a vyhlášky č. 120 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 3. februára 2016.

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk

Súčasťou tejto služby je prenos:

  • inkás
  • trvalých príkazov
  • príkazov na úhradu splatných v budúcnosti
  • zostatku Vášho účtu

a taktiež informovanie príjemcov inkás o presune Vášho účtu.

Prenos platobného účtu je bezplatný.

Žiadosť o presun platobného účtu:

  • je možné podať výlučne v listinnej podobe
  • musí byť doručená do BKS Bank najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom
  • presunu platobného účtu
  • ak je doručovaná do BKS Bank poštou, musí obsahovať úradné osvedčenie pravosti
  • podpisu.

Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže Banke podať žiadosťou o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže Klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť Klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá.

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu stanoviť, že je oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac v sume päť eur.

Banka pri uzatvorení zmluvy o bankovom obchode predkladá Klientovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v zmysle ktorej by všetky prípadné spory medzi stranami riešil v rozhodcovskom konaní Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej aj len „rozhodcovský súd“) v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2015 (ďalej len „Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“).

V prípade, ak Klient v príslušnej zmluve o bankovom obchode vyjadrí súhlas na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, Banka uzavrie s Klientom spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Táto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je samostatným dokumentom, ktorý obsahuje aj poučenie o právach Klienta a procesných postupoch spotrebiteľského rozhodcovského konania v súlade so Zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zverejnené na internetovom sídle Banky a sprístupnené v priestoroch pobočiek Banky. V prípade, ak Klient nevyjadril súhlas s uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, budú prípadné spory z príslušnej zmluvy o bankovom obchode rozhodované príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporu. Uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy neobmedzuje právo Klienta ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pokiaľ vo veci nezačalo už skôr spotrebiteľské rozhodcovské konanie.

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3000

Napíšte nám

info@bksbank.sk