Plánujete expandovať?

Potrebujete kúpiť novú administratívnu budovu alebo podnikateľské priestory? Financujte svoju nehnuteľnosť prostredníctvom leasingu!

BKS-Leasing s.r.o. Vám ponúka dva typy financovania nehnuteľností:

 • financovanie kúpy nehnuteľnosti od tretej strany
 • spätné financovanie nehnuteľnosti
Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

muž s modelom domu
 • kancelárske a administratívne budovy
 • priemyselné objekty
 • špeciálne objekty, objekty so zameraním na obchodnú činnosť
 • nehnuteľnosti v komunálnej sfére - budovy a objekty vo vlastníctve miest, obcí a nimi zriadených obchodných spoločností, príspevkových alebo rozpočtových organizácií

BKS-Leasing s.r.o. sa špecializuje na už zrealizované stavby po kolaudácii.

Ponúkame Vám leasing nehnuteľností aj v nižších obstarávacích cenách.

 • fyzické osoby podnikatelia (FOP)
 • právnické osoby (PO)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo notárom overená kópia aktuálneho Živnostenského listu, v prípade výkonu slobodného povolania notárom overené Rozhodnutie
 • kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
 • kópia platného občianskeho preukazu a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list) podnikateľa, konateľa po nahliadnutí do originálov
 • kópia Zmluvy o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom alebo kópia výpisu z bežného účtu po nahliadnutí do originálu
 • výkazy účtovnej závierky za posledné dva roky spolu s výpisom o podaní daňového priznania potvrdeným daňovým úradom a priebežné účtovné výkazy za aktuálne účtovné obdobie

BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

Firemný účet

Firemný účet

Váš nástroj na riadenie a kontrolu firemných platieb.

Investičný úver

Investičný úver

Financovanie Vašich priebežných a rozvojových investícií.