Potrebujete financovať novú technológiu?

 • Plánujete rozšíriť výrobu o nový stavebný stroj, technologické zariadenie či vysokozdvižný vozík?
 • Rýchly a nebyrokratický proces.

Spoločnosť BKS-Leasing s.r.o. poskytuje financovanie strojov, prístrojov a technologických celkov.

Využite možnosti financovania formou finančného leasing či úveru.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

muž s tabletom
 • pružnejší a dostupnejší ako iné formy financovania
 • výška splátok je vopred prispôsobená finančným možnostiam leasingového nájomcu
 • leasingové splátky sú plne uznaným daňovým nákladom
 • umožňuje zrýchlené odpisovanie
 • zväčšuje investičné možnosti leasingového nájomcu
 • manipulačná technika
 • stavebné stroje
 • stroje a technologické celky ekologických zariadení
 • stroje a technologické celky pre potravinársky priemysel
 • stroje a technologické celky pre drevospracujúci priemysel
 • kovoobrábacie stroje
 • stroje pre polygrafiu
 • stroje a prístroje pre zdravotníctvo
 • ostatné zariadenia a technológie
 • fyzické osoby podnikatelia (FOP)
 • právnické osoby (PO)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) alebo notárom overená kópia aktuálneho Živnostenského listu, v prípade výkonu slobodného povolania notárom overené Rozhodnutie
 • kópia Osvedčenia o registrácii a pridelení DIČ, Osvedčenia o pridelení DIČ pre DPH (pri platcoch DPH) po nahliadnutí do originálov
 • kópia platného občianskeho preukazu a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas alebo rodný list) podnikateľa, konateľa po nahliadnutí do originálov
 • kópia Zmluvy o zriadení a vedení bežného účtu peňažným ústavom alebo kópia výpisu z bežného účtu po nahliadnutí do originálu
 • výkazy účtovnej závierky za posledné dva roky  spolu s výpisom o podaní daňového priznania potvrdeným daňovým úradom a priebežné účtovné výkazy za aktuálne účtovné obdobie

BKS-Leasing s.r.o. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie doplňujúcich dokladov a dokumentácie.

Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

Investičný úver

Investičný úver

Financovanie Vašich priebežných a rozvojových investícií.

Firemný účet

Firemný účet

Váš nástroj na riadenie a kontrolu firemných platieb.