Potrebujete nové služobné vozidlo, ťahač, strojné zariadenie, technológiu či nehnuteľnosť?

Využite naše formy financovania:

  • finančný leasing
  • úver
  • operatívny leasing
Dohodnúť stretnutie

Využite náš klientský servis! Po.-Pi. 9:00-16:00 hod.

+421 2 3232 3050

Napíšte nám

info@bks-leasing.sk

leasing automobilu

​​​​​​BKS-Leasing s.r.o. je univerzálna leasingová spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996 a je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.  100% vlastníkom je rakúska spoločnosť BKS Bank AG so sídlom v Klagenfurte.

Na základe dvoch základných kritérií, akými sú doba trvania nájmu a prechod vlastníckeho práva na predmet leasingu, poznáme tieto 3 základné typy leasingu:

Finančný leasing môžeme charakterizovať z pohľadu Zákona o dani z príjmov ako nájom s právom kúpy prenajatej veci.Pri tomto druhu nájmu leasingový nájomca získava podľa vlastného výberu predmet finančného leasingu do voľného užívania na základe leasingovej zmluvy a môže tak využívať jeho úžitkové a technické vlastnosti. Za voľné používanie predmetu finančného leasingu počas trvania leasingového vzťahu leasingový nájomca platí prenajímateľovi vopred dohodnuté leasingové splátky.

Doba trvania leasingovej zmluvy je taxatívne určená Zákonom o dani z príjmov a závisí od odpisovej skupiny, do ktorej je predmet finančného leasingu zaradený. Táto doba zodpovedá podstatnej časti životnosti predmetu finančného leasingu.

Dôležitou skutočnosťou tohto druhu leasingu je predkupné právo na predmet finančného leasingu, ktoré leasingový nájomca získava už v momente podpísania leasingovej zmluvy. Uplatnenie predkupného práva na predmet finančného leasingu závisí len od leasingového nájomcu. Pri uplatnení tohto práva zo strany leasingového nájomcu na konci leasingového vzťahu prechádza predmet finančného leasingu do majetku nájomcu za symbolický poplatok alebo za zostatkovú hodnotu.

Operatívny leasing môžeme charakterizovať z pohľadu Zákona o dani z príjmov ako klasický nájom veci.

Pri tomto druhu nájmu leasingový nájomca získava podľa vlastného výberu predmet leasingu do voľného užívania s vopred zmluvne dohodnutými službami.

Doba nájmu je kratšia ako je životnosť predmetu leasingu a jej dĺžka závisí od zmluvného dojednania.

Podstatný rozdiel medzi týmto druhom leasingu a finančným leasingom je skutočnosť, že pri tomto druhu leasingu nedochádza k prechodu vlastníckeho práva predmetu leasingu na leasingového nájomcu, to znamená, že prenajatá vec po ukončení zmluvy zostáva naďalej majetkom prenajímateľa.

Osobitným druhom leasingu je spätný leasing, ktorý vyžívajú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby za účelom získania voľných finančných prostriedkov z hnuteľného majetku, ktorý už vlastnia. Z pohľadu samotného procesu uzatvorenia obchodného vzťahu môžeme spätný leasing charakterizovať ako dohodu o predaji a spätnom prenájme spravidla formou finančného leasingu.

Tento druh leasingu môžeme považovať za alternatívnu formu získania voľných finančných prostriedkov podnikateľskými subjektmi za účelom krytia prevádzkových potrieb alebo investícií.

Podstatou tohto druhu leasingu je predaj veci vo vlastníctve leasingového nájomcu prenajímateľovi a následne spätný prenájom formou finančného leasingu poskytnutý zo strany prenajímateľa, na základe ktorého leasingový nájomca získa voľné finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky predstavujú časť obstarávacej ceny predmetu leasingu.