Ukazovatele BKS Bank

Kľúčové údaje

k 31.12.2020

Bilančná suma

9.856,5 Mld. EUR

Zisk pred zdanením

74,8 Mio. EUR

Počet pracovníkov

963

Počet pobočiek

63

Ďalšie aktuálne ukazovatele môžete nájsť v našej  výročnej správe