Stratégia a hodnoty

BKS Bank uplatňuje stratégiu rastu zameranú na trvalú udržateľnosť. Táto stratégia je základom nášho úspechu už mnoho rokov. Naše hodnoty usmerňujú naše konanie a odrážajú spôsob, akým komunikujeme s klientmi, zamestnancami, akcionármi a obchodnými partnermi. 

Stratégia a smerovanie

Strategická štruktúra

Pod heslom „Triple V!“ boli definované tri bloky opatrení ako nosné piliere nášho budúceho úspechu. V spojení so stratégiou rizík chceme svoju budúcnosť zariadiť aktívne a zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť.

1.    Excelentnosť značky
BKS Bank je natoľko silná značka, že je na trhu úspešná už 100 rokov. Zamestnanci a klienti v prieskumoch opakovane potvrdzujú, že sú s našou prácou veľmi spokojní a majú v značku BKS Bank veľkú dôveru. Táto pozitívna odozva nás motivuje pokračovať na zvolenej ceste, na ktorej nás vedú naše základné hodnoty značky - srdečná, regionálne prepojená, lojálna, zodpovedná, orientovaná na budúcnosť a excelentná. 

2.    Trhy a cieľové skupiny
Chceme rásť krok za krokom vlastnou silou. Na dosiahnutie tohto cieľa dôsledne pracujeme na získavaní nových klientov vo všetkých regiónoch našej pôsobnosti. Nezdráhame sa otvárať ďalšie pobočky tam, kde vidíme dobré trhové príležitosti. 

3.    Digitálna transformácia
Technologické zmeny nás sprevádzajú už mnoho rokov. Potenciál, ktorý ponúka digitalizácia, ešte zďaleka nie je vyčerpaný. Preto zostáva digitalizácia popri udržateľnosti najväčšou hnacou silou našich inovácií.

4.    Výkon
Naši manažéri a zamestnanci sa vyznačujú vysokou úrovňou povedomia o nákladoch. Rozhodnutia o investíciách sa prijímajú na základe podrobných analýz nákladov a prínosov.
 
5. Vlastný kapitál
Vypracovali sme vlastnú stratégiu udržateľnosti, podľa ktorej má byť trvalá udržateľnosť ešte pevnejšie zakotvená v našej hlavnej činnosti. V našich plánoch figuruje zavedenie sociálnych a zelených dlhopisov, zníženie spotreby energie a podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Ako srdečná banka s regionálnymi väzbami zabezpečujeme, aby sa našim klientom dobre darilo. Ponúkame im kvalitné poradenstvo, služby a produkty, ako aj zázemie vytvárajúce hodnoty. Takto spolu vytvárame budúcnosť s dlhodobou pozitívnou perspektívou. 

srdeční Máme ľudský prístup a komunikujeme ako rovný s rovným, s rešpektom k hodnotám a empatiou.
lojálni Robíme zo zamestnancov, klientov a partnerov skutočných fanúšikov a budujeme sieť hodnotných vzťahov.
orientovaní na budúcnosť Sme zvedaví, včas rozpoznávame prínosné trendy a implementujeme ich bez toho, aby sme stratili zo zreteľa to podstatné.
zodpovední Sme vývesným štítom a násobiteľom spoločenskej zodpovednosti, pracujeme pre zdravý a trvalo udržateľný rast a investujeme doňho.
excelentní Robíme len to, čo skutočne vieme, zato však lepšie ako konkurencia a prekonávame očakávania našich partnerov.
regionálne prepojení Sme hrdí na to, odkiaľ pochádzame, spolupracujeme so svojím regiónom a sme prínosom pre svoje okolie.