Ukazovatele BKS Bank

Kľúčové údaje

k 31.12.2022

Bilančná suma

10.533,0 Mld. EUR

Zisk po zdanení

63,6 Mio. EUR

Priemerný počet zamestnancov

1.145

Počet pobočiek

64

Ďalšie aktuálne ukazovatele môžete nájsť v našej výročnej správe