Ukazovatele BKS Bank

Kľúčové údaje

k 31.12.2018

Bilančná suma

8.434,9 Mld. EUR

Zisk pred zdanením

77,4 Mio. EUR

Počet pracovníkov

932

Počet pobočiek

63

Ďalšie aktuálne ukazovatele môžete nájsť v našej  výročnej správe