Ukazovatele BKS Bank

Kľúčové údaje

k 31.12.2019

Bilančná suma

8.857,6 Mld. EUR

Zisk pred zdanením

92,9 Mio. EUR

Počet pracovníkov

963

Počet pobočiek

63

Ďalšie aktuálne ukazovatele môžete nájsť v našej  výročnej správe