Významné míľniky histórie BKS Bank

V priebehu desaťročí BKS Bank neustále rastie.

2022 BKS Bank v roku svojho veľkého výročia zaznamenala množstvo úspechov. Získala ocenenie Recommender za vynikajúcu proklientskú orientáciu , bola zvolená za víťaza testu v oblasti dôchodkového zabezpečenia ÖGVS a je zakladajúcim členom Aliancie pre zelené financovanie.
2021 BKS Bank je jedinou kótovanou spoločnosťou, v ktorej ženy zastávajú predsednícke funkcie v predstavenstve, dozornej rade a zamestnaneckej rade. Za našu správu o udržateľnosti sme získali prvé miesto v súťaži Austian Sustainability Reporting Award (ASRA) a od Viedenskej burzy cenných papierov sme získali ocenenie za udržateľnú firemnú politiku. Po prvýkrát sme prekročili hranicu 10 miliárd eur z hľadiska celkových aktív a ďalej sme rozšírili svoju pozíciu najväčšej banky na trhu v Korutánsku.
2020 BKS Bank Connect - digitálna banka v rámci banky - bola spustená v lete. V Chorvátsku sme získali štátne ocenenie pre firmy priateľské k rodine v kategórii malých a stredných podnikov. Začiatkom novembra 2020 bola dokončená konverzia všetkých prioritných akcií na kmeňové akcie v pomere 1:1. Základné imanie teraz tvorí 42 942 900 kmeňových akcií s hlasovacím právom.
2019 BKS Bank dostala ako prvá banka štátnu cenu na kvalitnú spoločnosť Staatspreis Unternehmensqualität 2019. Pri zavádzaní našej digitalizačnej stratégie sme dosiahli významné míľniky.  V Slovinsku sme sa vďaka fúzii s ďalšou maklérskou spoločnosťou stali najväčším poskytovateľom investičných služieb.
2018

ISS-ESG(predtým oekom research AG) opätovne udelila BKS Bank „Prime-Status“. Tým sme sa zaradili celosvetovo medzi banky s najvyššou mierou trvalej udržateľnosti.

2017

Ako prvý úverový ústav v Rakúsku sme vydali social bond. BKS Bank bola prvýkrát nominovaná na štátnu cenu podnikateľskej kvality a bola ocenená opätovne „EFQM Recognised for excellence 5*“.
2016 Kmeňové akcie BKS Bank boli zapísané na index trvalej udržateľnosti VÖNIX Viedenskej burzy. Na jeseň nasledovalo navýšenie kapitálu, pri ktorom bolo vydaných 3.603.600 kusov kmeňových akcií na doručiteľa. Chorvátska BKS Bank d.d. bola zlúčená s BKS Bank AG.
2015 BKS Bank vykázala zisk vo výške 53,6 mil. EUR, čím dosiahla historicky najlepší hospodarsky výsledok. Renomovaná ratingová agentúra – Ökom research AG udelila BKS Bank „Prime-Status“ a tým ju zaradila medzi najlepšie inštitúcie s trvalo udržateľnou obchodnou politikou v tomto odvetví. Spomedzi rakúskych spoločností s počtom zamestnancov vyšším ako 100 bola BKS Bank zvolená za najlepšieho „Tvorcu trvalo udržateľných hodnôt.“
2014 BKS Bank bolo udelené ocenenie  „ Recognised for excellence 5*“ a týmto ocenením sa zaradila na zoznam vynikajúcich rakúskych spoločností, ďalej bola BKS Bank zvolená za  „ Banku s najlepšou pobočkovou sieťou v Rakúsku“ a taktiež dosiahla jeden z najlepších hospodárskych výsledkov v histórii spoločnosti. Na navýšení základného kapitálu banky v októbri 2014 sa zúčastnilo 700 nových akcionárov a týmto navýšením sa rozšíril okruh minoritných akcionárov banky.  V Slovinsku prevzala BKS Bank spoločnosť „Factor banka d.d.“, ktorej hlavnou obchodnou činnosťou je obchodovanie s cennými papiermi.  
2013 Fúzia rakúskych leasingových spoločností, založenie BKS Service GmbH kvôli prevzatiu agendy podpory trhu, zjednotenie všetkých aktivít s nehnuteľnosťami v BKS Immobilien-Service Ges.m.b.H.
2012 Zahájenie retailového obchodu na Slovensku.
2011 Vstup na slovenský bankový trh otvorením pobočky v Bratislave.
2010 Zahájenie obchodovania s cennými papiermi v Slovinsku, rozšírenie retailových obchodov v Chorvátsku.
2009 BKS Bank úspešne vzdoruje hospodárskej kríze. V júni je zrealizované rozdelenie jej akcií v pomere 1:6. V októbri bolo na Viedenskej Burze v súvislosti s navýšením kapitálu úspešne umiestnených 4,68 mil. kusov nových akcií
2008 Kvarner banka d.d. je premenovaná na BKS Bank d.d. (BKS Bank a.s.) a súčasne sa relizuje otvorenie pobočky v Záhrebe.
2007 Svoju činnosť začína Zastúpenie banky v Bratislave, krátko po tom sa darí začleniť do koncernu BKS Bank spoločnosť „KOFIS Leasing“ a následne ju premenovať na BKS-Leasing a.s.
2006 Vstup na chorvátsky bankový trh získaním „Kvarner banka d.d.“ (Kvarner banka, a.s.).
2005 BAnK fúzuje s BKS, otvárajú sa zastúpenia banky v Taliansku a Maďarsku. Názov banky sa mení na „BKS Bank AG“ (BKS banka, akciová spoločnosť).
2004 V Slovinsku sa otvára prvá pobočka banky.
2003 BKS získava väčšiny v „Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG“. (Burgendlandskou depozitnou a úverovou bankou, a.s.) (BAnK).
2002 BKS zakladá svoju chorvátsku lízingovú dcérsku spoločnosť BKS-leasing Croatia d.o.o. (BKS-lízing Chorvátsko s.r.o.) so sídlom v Záhrebe.
2000 BKS prvý raz vystupuje so svojimi sesterskými bankami ako „3 Banken Gruppe“ (Skupina 3 bánk).
1998 Začína medzinárodná expanzia otvorením Zastúpenia banky v Záhrebe (Chorvátsko), ako aj získaním slovinskej lízingovej spoločnosti so sídlom v Ľubľane, dnešnej BKS-leasing d.o.o.
1991 BKS zakladá so svojimi sesterskými bankami firmu „Drei-Banken-EDV“ („IT- troch bánk“).
1990 Otvára sa prvá pobočka BKS vo Viedni.
1988 BKS vstupuje do lízingových obchodov a spolu s „Bank für Oberösterreich und Salzburg“ (Banka pre Horné Rakúsko a Salzbursko) a „Bank für Tirol und Vorarlberg“ (Banka pre Tirolsko a Vorarlberg) zakladá „Drei-Banken Versicherungs AG“ (Poisťovňa troch bánk, a.s.).
1986 Uvedenie kmeňových akcií BKS na Viedenskú burzu.
1983 Začína sa expanzia do Štajerska otvorením prvej pobočky na Keiserfeldgasse v Grazi. Názov spoločnosti sa zmení na „Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft“ (t.j. Banka pre Korutánsko a Štajersko, akciová spoločnosť).
1970 Po prvýkrát poskytnutá spoločná pôžička „3-bánk“ v spolupráci s „Bank für Oberösterreich und Salzburg“ (Banka pre Horné Rakúsko a Salzbursko) a „Bank für Tirol und Vorarlberg“ (Banka pre Tirolsko a Vorarlberg).
1965 Začína sa spolupráca so stavebnou sporiteľňou „Wüstenrot“.
1964 Začiatok poskytovania malých úverov pre privátnych klientov.
1939 Zmena názvu spoločnosti z „Bank für Kärnten“ na „Bank für Kärnten Aktiengesellschaft“.
1928 Zmena na akciovú spoločnosť "Bank für Kärnten" (Banka pre Korutánsko).
1922 Vstup A. v. Ehrfelda do komanditnej spoločnosti s „Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank“ (Bavorskou hypotekárnou a zmenkovou bankou) pod názvom „Kärntner Kredit und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co“ (Korutánska kreditná a zmenkovo-banková spoločnosť Ehrfeld & spol.). Banka sa orientuje najmä na firemných klientov.