Staráme sa o ochranu ovzdušia

Ochrana životného prostredia a ovzdušia predstavuje jednu z najväčších globálnych a regionálnych výziev na globálnej a regionálnej úrovni.

žena objíma strom

Výzva na ochranu ovzdušia

V tejto súvislosti sme sa rozhodli zreteľne prispieť k riešeniu tejto problematiky a prispieť aj k dosiahnutiu

  • cieľa 13 „Opatrenia na ochranu ovzdušia“,
  • cieľa 12: „Zodpovedná spotreba a výroba“,
  • cieľa 9 „Priemysel, inovácia a infraštruktúra“,

v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Stratégia v oblasti ochrany klímy

Stratégia v oblasti ochrany klímy

Našou stratégiou ochrany ovzdušia prispievame k dosiahnutiu cieľa 2

Zníženie uhlíkovej stopy

Zníženie uhlíkovej stopy

Náš cieľ: Zníženie uhlíkovej stopy na maximálne 2,0 t ekvivalentu CO2 na zamestnanca do roku 2025.

Efektívne využívanie zdrojov

Efektívne využívanie zdrojov

Banka využíva zdroje efektívne.

Naše fotovoltaické zariadenie

Naše fotovoltaické zariadenie

V roku 2018 vybudujeme v Ljubljane fotovoltaické zariadenie