Riadenie a stratégia

BKS Bank sa hlási k udržateľnému vedeniu podniku. V súlade s tým nestanovujeme jednorazové CSR opatrenia, ale do podniku sme implementovali celú stratégiu udržateľnosti. V nej si stanovujeme ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2022. Vodítkom sú nám pritom okrem iného princípy UN Global Compact a Sustainable Development Goals (SDGs). Vedieme pravidelný dialóg s našimi stakeholdermi. Náš manažment udržateľnosti koordinuje naša aktivity CSR a sleduje dosahovanie cieľov a ďalší rozvoj. Náš Code of Conduct slúži zamestnancom ako vodítko pre etické konanie.