Akčný plán EU: Financovanie udržateľného hospodárstva

Európska únia predložila v marci 2018 akčný plán na financovanie udržateľného rastu, ktorý je zameraný na finančný sektor. Štúdie ukázali, že samotný verejný sektor nebude schopný do roku 2030 zvýšiť ročný objem investícií o 175 až 290 miliárd EUR potrebný na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy. Akčný plán EÚ je navrhnutý tak, aby pomohol nasmerovať hospodárstvo týmto smerom.

Hlavné ciele akčného plánu EÚ:

  • Nasmerovať toky kapitálu smerom k udržateľným investíciám
  • Užšia integrácia rizík ESG do riadenia rizík
  • Transparentnosť vzhľadom posilnenie udržateľnosti životného prostredia z dlhodobého hľadiska

Nasledujúce opatrenia sú určené na dosiahnutie sledovaných cieľov, ktoré môžu byť dosiahnuté:

  • Vytvorením jednotnej taxonómie
  • Vypracovaním noriem a označení ekologických finančných produktov
  • Rozšírením udržateľného financovania
  • Začlenením udržateľnosti do investičného procesu
  • Zavedením nových udržateľných referenčných hodnôt

Implementácia v BKS Bank

BKS Bank má dlhoročné skúsenosti v oblasti udržateľnosti. Zaznamenávame
už dnes udržateľné financovanie v našich IT systémoch v Rakúsku, ponúkame našim zákazníkom udržateľné finančné produkty alebo ponúkame informácie o našej uhlíkovej stopu. Napriek tomu vidíme implementáciu akčného plánu EÚ ako výzvu, pretože má vplyv na takmer všetky naše hlavné činnosti. S cieľom zabezpečiť, aby sme mohli včas splniť všetky budúce požiadavky sme spustili rozsiahly realizačný projekt.

Veľmi dobrý pokrok sa dosiahol už v roku 2019 integráciou faktorov ESG do riadenia rizík. Preodnotili sme aj novú taxonómiu. Ukázalo sa, že kritériá, podľa ktorých hodnotíme udržateľnosť finančných projektov, sú do veľkej miery spojené s taxonómiou. Rovnako usmernenia, na ktorých sú založené tzv. Zelené dlhopisy, do značnej miery zodpovedajú návrhom štandardu pre Zelené dlhopisy.