Koncepcia a hodnoty

 • Vyrástli sme v regiónoch.
 • Otvorení novým myšlienkam.
 • Excelentní vo všetkom, čo robíme.

Vyrástli sme v regiónoch.

Otvorení novým myšlienkam.

Excelentní vo všetkom, čo robíme.
​​​​​​​

Naše hlboké regionálne korene nám poskytujú stabilitu

a podnecujú náš rast na domácom a zahraničnom trhu.

Pokladáme sa za medzinárodnú univerzálnu banku,

ktorá je nezávislá a samostatná vo svojom rozhodovaní.

Naša príslušnosť ku skupine 3 Banken Gruppe

a vyrovnaná spolupráca v rámci tejto skupiny nám dodáva silu veľkej banky.

Ideme vlastnou cestou.

Krok za krokom sa prepracovávame medzi desať najdôležitejších rakúskych
bánk.

Riziká podstupujeme len vtedy,

ak ich dokážeme zvládnuť vlastnými silami. Tým zabezpečujeme vlastnú
nezávislosť a samostatnosť.

Lepšie chápeme individuálne požiadavky našich klientov.

Ako špičkové pracovisko pre náročných klientov vieme efektívne
prepojiť kvalitné poradenstvo a najmodernejšie technické riešenia.

Keďže v každej oblasti presadzujeme trvalú udržateľnosť,

tešíme sa veľkej dôvere v našu spoločnosť a neopúšťa nás chuť inovovať.

Naši zamestnanci konajú na základe vlastnej zodpovednosti a s vedomím
kvalitne odvedenej práce.

Ponúkame vám atraktívne pracovné miesto a zaujímavú perspektívu.
Investujeme do vášho vzdelávania a podporujeme skĺbenie pracovného a
rodinného života.

Akcionárom ponúkame dlhodobé zhodnotenie

a primerané ročné zúročenie. Tým sa stávame atraktívnymi pre investorov
a posilňujeme tak vlastný kapitál.

Pod heslom „Triple E!“ boli definované tri bloky opatrení ako nosné piliere nášho budúceho úspechu. V spojení so stratégiou rizík chceme svoju budúcnosť zariadiť aktívne a zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť.

 1. Vlastný kapitál ako kľúč ďalšieho rastu
  Naša strategická iniciatíva sa zameriava na ďalšie zlepšovanie vybavenosti vlastným kapitálom ako aj na rast v obchodných oblastiach, priateľských k životnému prostrediu.

 2. Orientácia na výnos a nákladová disciplína ako cesta k sebestačnej budúcnosti
  BKS Bank dosiahla aj počas finančnej a hospodárskej krízy úctyhodný hospodársky výsledok, pretože využíva všetky výnosové šance a šetrne zaobchádza so svojimi zdrojmi.

 3. Vlastná zodpovednosť zvyšuje konkurencieschopnosť
  Kompetentní, dobre vyškolení zamestnanci sú našou najdôležitejšou devízou. Spoliehame sa na neustále zlepšovanie vlastnej činnosti, na etablovanie otvorenej kultúry, založenej na spätnej väzbe a na vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie našich vedúcich pracovníkov a zamestnancov.

 4. Riadenie rizika ako strategické nastavenie
  Dôležitou vlastnosťou našej obchodnej činnosti je včasné rozpoznanie všetkých relevantných rizík a ich zamedzenie pomocou účinného riadenia rizík.

 5. Staviame na kvalite podniku a trvalej udržateľnosti
  Vyvinuli sme vlastnú stratégiu trvalej udržateľnosti, podľa ktorej má byť udržateľnosť ešte viac ukotvená do podstaty nášho podnikania. Zavádzanie dlhopisov so sociálnym vplyvom a zelených dlhopisov, znižovanie spotreby energie a podpora skĺbenia práce a rodiny sú u nás na dennom poriadku.

Táto koncepcia vysvetľuje, aké ciele sledujeme v záujme našich akcionárov, klientov, obchodných partnerov, zamestnancov a celej
spoločnosti a aké hodnoty určujú naše sebaporozumenie, myslenie a konanie.

Orientácia do budúcnosti Budúcnosť má mnoho mien: Pre slabých je čímsi nedosiahnuteľným,
pre bojazlivých čímsi neznámym, pre odvážnych je šancou.“ Victor
Hugo. My sme odvážni.
Stabilita Aj v časoch výziev sme pre našich klientov a zamestnancov zodpovedným,
transparentným a dôveryhodným partnerom.
Profesionálnosť Úlohy, ktoré nám boli zverené, vybavujeme efektívne a odborne aj za ťažkých rámcových podmienok. Naša vysoká odborná kvalifikácia, naše dôveryhodné vystupovanie a dodržiavanie termínov voči klientom a kolegom sú základom našej profesionality.
Vlastná zodpovednosť Vlastnú zodpovednosť prejavujeme zameraním na ciele, svedomitou, dôslednou a samostatnou prácou.
Rešpekt Rešpekt a úcta ku kolegom, klientom a partnerom sú centrálne hodnoty, ktoré zastupujeme. S inými zaobchádzame tak, ako chceme aby oni zaobchádzali s nami. Vážime si svojich klientov a kolegov.
Integrita Konáme na základe vysokých etických princípov a vystupujeme proti akejkoľvek forme diskriminácie a korupcie. Pracujeme v súlade s platnými zákonnými predpismi a internými smernicami.